English Blog is proud to announce the starting of a page especially for clearing the doubts of students and teachers. We request the whole hearted support of all of you teachers in clearing the doubts of students. | | |

Saturday, August 31, 2013

Std. 6 ICT - Dr. Geo - Worksheet

     മലപ്പുറം എ. വി. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ നാല് അധ്യാപകർ പലപ്പോഴായി ഇംഗ്ലിഷ് ബ്ലോഗിൽ പല പോസ്റ്റുകൾ സംഭാവന ചെയ്തവരാണ്. രണ്ടു ഹയർ സെക്കന്ററി അധ്യാപകരും രണ്ടു ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകരും...  അക്കൂട്ടത്തിലേയ്ക്ക് അപ്പർ പ്രൈമറി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ജിഷ ടീച്ചർ കൂടി ചേരുന്നു. ആറാം ക്ലാസ് ഐ.റ്റി. പാഠപുസ്തകത്തിലെ Dr. Geo - പരിശീലിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന ഒരു വർക്ക് ഷീറ്റ് ആണ് ടീച്ചർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Tuesday, August 27, 2013

ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേയ്ക്ക്


   സ്കൂളിലെ ഇംഗ്ലിഷ് പ്രസംഗിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരും എന്നാൽ അതിനുള്ള ആത്മ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരുമായ 25 കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉള്ള 22 മണിക്കൂർ പരിശീലനം സ്കൂളിലെ തന്നെ അധ്യാപകരും ഇതര സ്കൂളുകളിലെ ഇംഗ്ലിഷ് / ഇംഗ്ലിഷ് ഇതര അധ്യാപകരും ചേർന്നു നല്കി. ഇംഗ്ലിഷ് സംസാരിക്കുവാൻ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന കുട്ടികൾ പടി പടിയായി അവരുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. മൂർക്കനാട് പഞ്ചായത്തിലെ കോലത്തൂർ നാഷ്നൽ ഹൈസ്കൂളിലെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്.

    അവർ പൊതു വേദിയിൽ സംസാരിക്കുവാൻ പ്രാപ്തരായി എന്ന് ബോധ്യമായപ്പോൾ മൂർക്കനാട് പഞ്ചായത്തിലെ എട്ടോളം വേദികളിലായി ഈ കുട്ടികൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിലെ സ്വാതന്ത്യ ദിനാഘോഷങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുവാൻ അതതു സ്ഥലങ്ങളിലെ ആർട്സ് ആൻഡ്‌ സ്പോർട്സ് ക്ലബുകളുടെ സഹായം തേടി. സ്വാതന്ത്യത്തിന്റെ 66- ആം വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യ എന്നതായിരുന്നു വിഷയം. Speak to the People എന്നായിരുന്നു പരിപാടിയുടെ പേര് . 24 കുട്ടികൾ ഈ പൊതു വേദികളിൽ ഇംഗ്ലിഷിൽ തന്നെ പ്രസംഗിച്ചു - കാണാപാഠം പഠിച്ചല്ല മനസ്സിൽ വന്ന ആശയങ്ങൾ പങ്കു വെയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ചെറിയ തോതിൽ വ്യാകരണ പിശകുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഭാഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ആത്മ വിശ്വാസം വളർത്തുക എന്നതുകൂടിയായിരുന്നത് കൊണ്ട് അതാരും ഗൌരവത്തിൽ എടുത്തില്ല. സ്കൂൾ ലക്ഷ്യം വെച്ച ആത്മ വിശ്വാസം അവർ നേടി. ഭാഷയിലെ പിഴവുകൾ തിരുത്തുവാൻ അവർക്കിനിയും സമയം ഉണ്ടല്ലോ ?

     സ്കൂളിലെ ഇംഗ്ലിഷ് അധ്യാപകനും ഇംഗ്ലിഷ് ബ്ലോഗിലെ സജീവ ടീം മെമ്പറും ആയ രാംദാസ് സർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തന്നെ ഈ പോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി തന്നുവെങ്കിലും ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ പ്രസിദ്ധീകരണം വൈകി. കേരളം മുഴുവനുള്ള പ്രൈമറി സെക്കന്ററി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളുകൾക്ക് മാതൃകയായ ഈ പഠന പ്രവർത്തനം ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങൾക്കു മുമ്പിൽ സമര്പ്പിക്കുന്നു. ഒരാൾ എങ്കിലും പ്രചോദിതനായാൽ അവരും ഞങ്ങളും കൃതാർത്ഥരാകും.
 അനുകരണീയമായ  ഈ മാതൃക നമുക്ക് പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന ആശംസയോടെFriday, August 23, 2013

Std. 8 English - A Shattered Dream - Biju VargheseThis a video that can be shown to the 8th standard students as part of the lesson A Shattered Dream.

Biju Varghese, like Anil Kumar fights with fate and lives as a role model for people like him. He has given hope to many families who were in deep sorrow.

When you watch this video you will get complete details of who he was and who he is now ...

10+ Awards including two from the President of India
Only person in India who has license to alter 56 vehicles of 13 companies

Thursday, August 22, 2013

Plus One English - Block 5 Chapter 1 - The Rich Tradition of Indian Classical Dance

           In Bock 5 of Plus One English Course Book students have to study various dance forms in India. Ms. Sree Rekha R. has prepared a useful presentation with lots of photos to understand them in detail.
          The slides are self explanatory and deal with the different aspects of Indian dance forms. The presentation helps us to realize that the infusion of ICT can transform our dreary language classes to an interactive one.

Click here to download the presentation

Prepared by
Sree Rekha.R,
HSST -English, DBHSS, Thiruvalla

Monday, August 19, 2013

Slide Presentations to improve the language of beginners

      Ms. Parvathy Venkiteswaran is back with another series of Slide Presentations. Here are the slide presentations that would definitely help to improve the language of beginners.

 

Mrs. Parvathy Venkiteswaran
H.S.A. English (Rtd.)
Samooham High School
North Paravoor

Saturday, August 17, 2013

ICT - A Tool for Teaching English Poems


                A good poem is a piece of art in which the imagination and the personal taste of the poet dominate. The aim of teaching poetry is, primarily, to enable learners to develop the skill of enjoyment and appreciation. The present system of teaching poems, followed by language teachers, hardly helps to realize the ultimate aim of teaching /learning poetry. Second language teachers, usually consider it as a daunting task and many students display hostility to poetry- a sense that it is difficult or ‘alien’ dominates in them.

               But the fact is that poetry remains as an inescapable part of language teaching. The main reason for poetry classes being uninteresting in the second language situation is that the teacher does not take into consideration the linguistic, cultural and psychological barriers which stand in the way of a proper appreciation of poetry. Contrary to the common belief that teaching of English poems is an uninteresting task, it can be really fun, interactive, and stimulating through contextualized activities, supported by very sophisticated audio- visual software and other creative resources. A careful integration of ICT into English Language Teaching (ELT) can certainly enhance the quality of language teaching, especially of poems. A move in this regard will help to overcome many of the existing barriers in the teaching/learning of English language. An attempt to infuse ICT is made here. The poem selected for the purpose is Winter Evening Settles Down by T.S. Eliot.


Prepared by
Sree Rekha.R,
HSST -English, DBHSS, Thiruvalla

Thursday, August 15, 2013

Plus One and Plus Two - Download videos...

Plus One Block Two - The Road Not Taken by Robert FrostPlus One Block 3 - 'As I Grew Older' by langston Hughes
Plus Two Block 3 - ' The Patriot' by Robert Browning
Collected by
James Jophy Jose
HSST English
GHSS Kissumum

Friday, August 09, 2013

Std. 8 English Unit I Chapter III - Macbeth

        The regular visitors of English Blog are familiar with Mr. Vinod a teacher of A.V. Higher Secondary School Ponnani, Malappuram who send us SSLC  - Tips to prepare PROFILE, DIARY, LETTER and NOTICE. Till date, that post holds the fourth place among the most visited posts in English Blog.

        Now, he has uploaded the movie Macbeth which is the third Chapter in the Unit I of Std. 8 English text book and has send us a link of it. Special thanks to you sir on behalf of all the teacher-student fraternity who follow Kerala Syllabus. 

( Its size is around 1.08 GB,lasting about 100minutes. Make sure this is used only for educational purpose

If you don't know how to download videos from the Internet click here with your mouse wheel