Sunday, December 28, 2014

EC Tax 2015 (Latest Version)

 
BABU VADUKKUMCHERY
9947009559

      നികുതി പൊതുവേ പലർക്കും തലവേദന പിടിച്ച ഒരു ഇടപാടാണ്. സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ അവസാനം പലരും നെട്ടോട്ടമോടുന്നത് ഒരു പതിവ് കാഴ്ചയായിരുന്നു. എന്നാൽ മാത്സ് ബ്ലോഗ്‌, http://babuvadukkumchery.blogspot.in , http://www.alrahiman.com എന്നിവയിലൂടെ കോഴിക്കോട് ഗവണ്മെന്റ് ലോ കോളിജിലെ മുഹമ്മദ്‌ സാറും , തൃശൂർ വാടാനപ്പള്ളി കെ.എൻ.എം. വി.എച്.എച്.എസിലെ ബാബു വടക്കുംചേരി സാറും അൽ റഹിമാൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ അബ്ദു റഹിമാൻ സാറും ഒക്കെ നമ്മുടെ സഹായത്തിനായി എത്തിയതോടെ അത് ഏവർക്കും എളുപ്പമായി മാറി. ഇവരോടുള്ള വാക്കുകളിൽ ഒതുക്കാവുന്ന നന്ദിക്കും അപ്പുറമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ.
ബാബു വടക്കുംചേരി സർ തയ്യാറാക്കിയ ECTax 2015-ന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ പോസ്റ്റിൽ. പ്രസ്തുത സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.

ഒപ്പം തന്നെ നികുതി കണക്കാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലേഖനവും അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ലേഖനം ഇവിടെ നിന്ന് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.

Thursday, December 18, 2014

Std.9 Social Science I - Chapter 8, 9 and 10

Karthikaraj.P
Govt. Secretariat
Thiruvananthapuram
Dear all,
           This is a slide presentation useful in teaching/studying Std.9 Social Science I Chapter 8- Social Life, Chapter 9 - People and the Constitution and Chapter 10 - Central Government in the  text of Kerala Syllabus. Rest of the chapters will be send latter. Most of the questions are taken from the Question pool.

Tuesday, December 16, 2014

Christmas Exam - Answer Key Stds. 8 , 9 and 10


Std. 10 English - Scoring Key (Answer Key)
by
 
Mathew Mullamchira
HSA English
St.Mary's GHS Cherthala

***************************************************************************

Std. 10 English - Scoring Key (Answer Key)
Std. 9 English - Scoring Key (Answer Key) 
 Std. 8 English - Scoring Key (Answer Key)
by

Prasanth P.G.
H.S.A (English)
G.H.S.S. Kottodi, Kasaragod (Dist)

Monday, December 15, 2014

SSLC English - Unit I - Chapter 4 - Once upon a Time

Karthikaraj.P
Govt. Secretariat
Thiruvananthapuram


Dear Sir,
            I had seen other presentations about 'Once upon a Time' in your blog. Now I would like to send my effort.
Karthikaraj.P 

Sunday, December 14, 2014

Plus Two (+2) - English Model Questions by various teachers

Plus Two English Question Papers - Second Year

02053-English Prepared by Remadevi.M.P. C.P.H.S.S.Kuttikkadu
02065-English Prepared by Punalur Cluster
02122-English Prepared by PUNALUR CLUSTER
03023-English Prepared by Pathanamthitta Cluster
03023-English Prepared by Pathanamthitta Cluster
03023-English Prepared by Pathanamthitta Cluster
03023-English Prepared by Pathanamthitta Cluster
03023-English Prepared by Pathanamthitta Cluster
03023-English Prepared by Pathanamthitta Cluster
04053-English Prepared by Mavelikkara Cluster
05054-English Prepared by Pala Cluster
06030-English Prepared by Kattappana Cluster
07010-English Prepared by 07010
08024-English Prepared by sub district cherpu
08024-English Prepared by THRISSUR CLUSTURE GROUP
08024-English Prepared by irinjalakuda clusture
08024-English Prepared by CHAVAKAD CLUSTURE
08047-English Prepared by Beena Madhavan
08168-English Prepared by Dr Saumya and Saradha P S
09006-English Prepared by kavitha c c
09023-English Prepared by JAHIR HUSSAIN.A GHSS KOZHIPPARA
09042-English Prepared by RAJASREE
10063-English Prepared by thamarasery cluster
11053-English Prepared by RABEELA K CU CAMPUS HSS MLPM
12018-English Prepared by loona
12018-English Prepared by jayasree P S
12032-English Prepared by WAYAND CLUSTER 12032
12038-English Prepared by Wayanad Cluster 5
13040-English Prepared by kannur cluster

Friday, December 12, 2014

SSLC English - Character Sketch and Film Review


 Parvathy Venkiteswaran
H.S.A. English (Rtd.), Samooham H.S., North Paravur

Parvathy teacher's latest material is a comparison (normally it is between two) of the characters Swami, Ravi, Pepe and the boy in Sunshine through the Rain. There is also a worksheet for film review.


Wednesday, December 10, 2014

Get - Set - Go ---------->> SSLC 2015


Dear children, parents and teachers
Happy X'mas & New Year

Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way

Yes, its the time for fun and frolic. Enjoy it to the brim !!!

The Christmas season is a busy time of the year when thoughts turn to celebrations. With exams at Christmas, students can complete the exams and have time to enjoy a relaxing break with a fresh start to look forward to in the new year as they eagerly wait for a public examination that decides the future.

The SSLC exam is 12 weeks away... Of course a turning point in one's life..

A proper guidance and advice will definitely help you to achieve the goal.


What are your expectations for these exams ?

When do you plan to begin studying ?

How will you study and how much will you study?

Does more study mean higher grades?

Shall we discuss ?
Studying is only one of the parts in the preparation to get good marks in the exam. No matter how hard you study, as a student if you don't know how to go about preparing or taking the exam, you will not be able to achieve as much as you want.

First step in preparation of the exam is to know how important the examination is to you based on the course you are going to pursue.

       The difference between students who score 100% and students who score in a band of 90 to 100 is the silly errors committed by them in the exam. Errors in Maths such as ‘+’ in place of ‘-‘, numbers not written properly, end not finished properly etc., spelling/grammatical errors in English. In terms of intelligent level and understanding level there may not be any difference between students who score 100% and the students who score 80%. The real difference between them is in their study methodology or the way they practice studies.

    The parents play a very significant role in the student’s achievements. Out of 10 students who score 100%, 9 have their parents behind them. The home ambiance is one of the most important aspects in the student’s performance. It is absolute commitment and self belief, self motivation and sense of responsibility, and the sense of feeling that their life depends on education. They naturally adapt right methodology, which includes learning the lessons properly. She/he will not blame anyone or anything but will keep their focus on studies, they are passionate, obsessed, they are on a mission and not just on another assignment. Once if every student gets that feeling, surely she/he will score 100%.

To Parents

     
One of the parents should be at home when the child returns from the school, taking care of the child's needs – proper healthy food that the child likes. Encourage the child to sleep well, at least for a minimum of 6 continuous hours. Encourage them to play at least one hour in the evening, to relax for at least half an hour every two hours. Inculcate meditating practice – just half a minute before every time the child starts to study and leaves the study. Like the computer, human brain needs to be properly opened and closed for effective intake.


     Discourage TV viewing as it is a major deterrent, like virus in the computer. TV, being a strong medium, will rust the information stored in the brain for the purpose of exam. Parent must not also watch TV when the child is studying in the house. During exam time do not be behind them asking questions. More importantly you need to be available to the child as a resource, be there to clarify their questions. Primary responsibility of the parent is to create and make the right resources available to the child in their pursuit of knowledge or effective learning. In normal circumstances, encourage the child to make the best use of the resources available in the school such as Teachers, libraries etc. Teachers are experts, discuss with them about your child and right study methodology for him/her.
To students

Focus on learning. Do not mug up or stuff.

       Your focus should be in learning and understanding the subject. List out all your doubts in a subject – get them clarified with your school teacher or your parents or expert in the subject. Go para by para in your text book. There should not be anything that you are not able to explain. Organize Cooperative learning – take classes to others in rotation- as you explain your understanding level will go up – Questions should be asked by others. Then practice – writing - as many times as possible. Always understand the subject, familiarize and understand the meaning of key words. Practice all problems, Formulae, definitions, as many times as possible. More you practice [writing], less errors will you commit in the exam. Basically there should not be any problem in the book that you are not able to solve. If you are thorough with your book, 70% is assured. In the 30 days before the exam time, you should be obsessed with your studies, nothing else should matter to you.
     Have a study time table convenient to you – that should include eating time, sleeping time and play time. Be careful about what you eat. Eat less; do not over eat. Before you start and close the studies, meditate to get into the mood and to get out safely. Otherwise, like you would lose files when you close the computer wrongly, part of what you studied in the end will get erased or become hazy.


DURING EXAM TIME


Parents:

Leave the child alone. Be there like a caretaker; attend immediately to their calls for water, tea or milk, food etc., never speak anything negative.

Students:

At least two days before the starting of the exams make a checklist of the implements required and ensure you have them- pencils, pens in spare.
On the day of the exam, get up a little late than usual, be cool, check the implements.

Go to the exam hall just before the time – do not look into the book.
During exam times – do not study through the night – you may get blocked out when you sit in the exam hall. Once you get ready write answers.
Only revise what you have studied- do not take up any new subject.
After each exam, relax, have a nap, do not worry too much about the mistakes you have committed in the exam and check your implements for the next day – put them in a bag that you carry daily – so that you will not have to waste time before going to the exam and get tensed if something is found not alright.

In the Exam hall


 • Be cool – listen to the instructions carefully – take time to read the question paper carefully, understand the instructions and then start to write.

 • Bring at least two pens/pencils with good erasers, a calculator with enough batteries and any other resources that your instructor allows you to.

 • Bring a watch with you so that you can better pace yourself.

 • Stay positive throughout the whole exam and try to stay relaxed. If you start to feel nervous take a few deep breaths to relax.

 • Keep your eyes on your own paper, you don't want to appear to be cheating and cause unnecessary trouble for yourself.

 • Do the easiest problems first. Don't stay on a problem that you are stuck on especially when time is a factor.

 • Do the problems that have the greatest point values first.

 • Don't rush but pace yourself. Read the entire question and look for keywords.

 • Write legibly. If the grader can't read what you wrote, they'll most likely mark it wrong.

 • Always read the whole question carefully. Don't make assumptions about what the question might be.

 • If you don't know an answer, skip it. Go on with the rest of the test and come back to it later. Other parts of the test may have some information that will help you out with that question.

 • Don't worry if others finish before you. Focus on the test in front of you.

 • If you have time left when you are finished, look over your test. Make sure that you have answered all the questions, only change an answer if you misread or misinterpreted the question because the first answer that you put is usually the correct one. Watch out for careless mistakes and proofread your essay and/or short answer questions.

 • Most importantly it has to come from within you, a hunger for achievement. The sense of responsibility that you are writing the exam and getting good marks is for you. Take it as training. There are much bigger things waiting for you.
This exam is the first step in your life - a trial. Take the first step firmly; you can climb other steps in the life ladder easily.

All the bestSunday, December 07, 2014

SSLC 2015 - IT Exam Video Lessons and Question Bank for STD VIII, IX, X

ഈ വര്‍ഷത്തെ അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക ഐടി പരീക്ഷ ഒക്ടോബര്‍ 20 ന് തുടങ്ങുകയാണല്ലോ. തിയറി, പ്രാക്ടിക്കല്‍ വിഭാഗങ്ങളിലായി ആകെ അന്‍പത് മാര്‍ക്കിന്റെ പരീക്ഷയാണ് നടക്കുന്നത്. അതില്‍ പത്ത് മാര്‍ക്ക് തിയറിക്കും 28 മാര്‍ക്ക് പ്രാക്ടിക്കലിനും രണ്ട് മാര്‍ക്ക് ഐടി പ്രാക്ടിക്കല്‍ വര്‍ക്ക് ബുക്കിനും 10 മാര്‍ക്ക് തുടര്‍ മൂല്യനിര്‍ണയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുമാണ് നല്‍കുന്നത്. ഒരു മണിക്കൂറായിരിക്കും പരീക്ഷാ സമയം. ഇതില്‍ തിയറി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷയ്ക്കും സഹായകമാകുന്ന വിധത്തിലാണ് വിപിന്‍ സാര്‍ വീഡിയോ പാഠങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പാഠത്തില്‍ എട്ടാം ക്ലാസിലേയും ഒന്‍പതാം ക്ലാസിലേയും ആറ്, ഏഴ് യൂണിറ്റുകളും പത്താം ക്ലാസിലെ ആറാം യൂണിറ്റിന്റേയും വീഡിയോ പാഠങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഐടി പരീക്ഷയുടെ സിലബസും വീഡിയോപാഠങ്ങളും തിയറി, പ്രാക്ടിക്കല്‍ ചോദ്യങ്ങളടങ്ങിയ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചോദ്യ ബാങ്കും ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.

Read More | തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

Saturday, December 06, 2014

Spark - Processing multiple month salary in a single bill


Adv. Muhammad A. P.
Government Law College Kozhikode

It is learnt that facility for processing multiple month salary in a single bill will be available in SPARK from 8-12-2014.

Tuesday, December 02, 2014

Plus Two-Tutorial Videos for HSS Computer Application Practical-Updated

Abin Punnilethu Biju Govt.Boys HSS, Adoor 
has prepared 
Tutorial Videos for HSS Computer Application Practical in Malayalam
for the students of 12th Class

Visual Basic Practical - Simple Interest and Compund (in Malayalam) Download from You Tube

HSS Visual Basic Practical-Combo Box and Text Box-For Selecting Capital and States (In Malayalam)  Download from You Tube

HSS Computer Application Practical-Visual Basic-Tutorial To Find Factorial (In Malayalam)  Download from You Tube

HSS Visual Basic Practical for Creating Concentric Circles-Tutorial(In Malayalam)
Download from You Tube

Visual Basic Practical-ForeColor and BackColor Change using Scroll Bars Tututorial(In Malayalam) Download from You Tube
 

Friday, November 28, 2014

Std. 9 English - On the Grass Hopper and the Cricket

Venkedesh G
TDHS, Kochi-02
Dear Teachers and students,
                                       Sri. Venkidesh Gopinath of TDHS, Kochi is back with a Multimedia presentation of the Poem 'On the Grass Hopper and the Cricket'. The teachers can use this in the course of teaching the poem.

Thursday, November 27, 2014

Std. 8 - The River - Slide Show

 
Venkedesh G
TDHS, Kochi-02
Dear Teachers and students,
                                       Sri. Venkidesh Gopinath of TDHS, Kochi has prepared a slide presentation of the poem 'The River' by C.A. Bowles. The teachers can use this in the course of teaching the poem.


Wednesday, November 19, 2014

English Grammar for new texts of U.P. classes


 Mrs. Parvathy Venkiteswaran teacher has always amazed us all with the variety of study materials she prepares for U.P, High School and Higher Secondary (+2) classes. 

This time it is yet again different. She will make your jaws drop down with her latest material, I am sure. 

This is a Slide Show on

Saturday, November 15, 2014

Plus One English - Unit 3 - The Trip to Le Horla - Video links on air balloon trips

Dear Sir,

Let me begin with a  big apology.

Even though you reminded me about English Blog and its latest content regarding Plus One English, I couldn't visit the blog frequently, due to my hectic work schedule. I was on leave but as one of my colleagues asked for a reference material for a unit I was forced to set apart my time for the reference. I checked English Blog and saw the latest updates. Totally amazed !!!

Its simply good!!!!. Hats off...
English Blog has taken every effort to publish all the available materials, links, question papers, source book too. That's the sweet part of my search. I heard that even in the Plus One training programme, which is going on now, RPs fail to provide it and English teachers run helter skelter for it. Here, its in English Blog... cool and simple. Many plus one  teachers are literally  at sea...not knowing what to do and where to refer...

Thanking you a lot....

I have also noticed lot of improvements, improvisations in the blog. New approach.... and has now become more or less a complete English blog - one that the English  learning/ teaching community can depend on for their academic needs. 
More smart, authentic and comprehensive ... Keep going ...

I have certain links of videos in you tube with me, which I have downloaded for my students.. Especially from the Unit 3 - A Trip to Le Horla is an account of a journey in an air balloon. Many of our students are not familiar with the  experience of a  balloon ride.
These video links on air balloon trips would be of great help to experience it mentally.
               Regards
 
             Sreerekha

Friday, November 14, 2014

Plus One English - Text Book as pdf

    Right from the beginning of May 2014 many teachers and students have been requesting for a pdf copy of the Plus One English text book units. Unfortunately English Blog also felt guilt of conscience as we could not satisfy the needs of our visitors. It was only towards the end of July that SCERT published the pdf but only the 1st chapter ! Later the 2nd chapter was published. Mr. Karthikaraj, a parent, came for our help and he sent us the pdf of the rest of the chapters. The Higher Secondary Teacher-Student fraternity is indebted to him for this help. Thank you very much sir.Karthikaraj.P
Govt. Secretariat
Thiruvananthapuram

Thursday, November 13, 2014

+1 Text Books - Download from here

Higher Secondary Textbook +1

Malayalam –Optional
Malayalam – II Language
Tamil Reader
Tamil – Optional
Kannada –Optional
Chapter - 1       Chapter - 2
Kannada- Reader
Chapter - 1       Chapter - 2
English Literature
English Part I
Anthropology
French
Hindi II Language
Hindi (Optional)
Chapter - 1       Chapter - 2
Arabic Second Language
Chapter - 1 & 2                        
Arabic –optional
Chapter - 1 & 2
Urdu Second Language
Chapter - 1 & 2                       
Urdu –Optional
Chapter - 1       Chapter - 2
Islamic History
Sanskrit II Language
Chapter - 1       Chapter - 2
Sanskrit Sahithya (Optional)
Chapter - 1 & 2
Sanskrit Sastha (Optional)
Chapter - 1 & 2 
Electronics
Computer Application – Humanities
Computer Application – Commerce
Geology
Journalism
Communicative English
Statistics
Chapter - 1       Chapter - 2
Russian
Chapter - 1        Chapter - 2
Latin
Chapter - 1       Chapter - 2
German
Chapter - 1       Chapter - 2
Syriac – East
Syriac – West
Home Science
Social Work
Gandhiyan Studies
Philosophy
Computer Science
Music