English Blog is proud to announce the starting of a page especially for clearing the doubts of students and teachers. We request the whole hearted support of all of you teachers in clearing the doubts of students. | | |

Friday, June 22, 2018

SSLC Eng - Vanka - A Pictorial Presentation by Suresh Kattilangadi

പത്താംതരം ഇംഗ്ലീഷ്  പാoപുസ്തകത്തിലെ  "വാങ്ക " എന്ന കഥ ( ആന്റൺ ചെക്കോവ് ) ചിത്രസൂചനകളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കാട്ടിലങ്ങാടി ഗവ: ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ  ചിത്രകലാധ്യാപകനായ
സുരേഷ് കാട്ടിലങ്ങാടി

Thursday, June 21, 2018

I hope someone will kindly consider my concerns and give a clarification.

Sir,
      My name is XYZ. I am working as an HSA  English. Now there are only 8 divisions in my school. 7 divisions are alloted to me. One division has been allotted to the SS teacher. There are 2 divisions in 10th Std. So extra classes are also there in the morning and evening sessions. As far as I am concerned it's a work load. When I asked to other English teachers I could learn that the excess periods in their schools are handled by teachers of Science/Maths etc. But I don't know whether there is any rule which impose English periods on other teachers. If there is a rule I can confidently present it before the staff. There are teachers with not more than 4 or 5 periods per day. 
 
Why a second English post is allowed only for the 9th division when it shares equal score with Social Science, Maths etc. I hope someone will kindly consider my concerns and give a clarification.

Faithfully,
XYZ

Wednesday, June 13, 2018

Narrative -VANKA

Vanka's story burdens us with heavy blocks of tears. How far do you agree with this statement. Prepare a narrative of the lesson Vanka.

Vanka ,the story ,scripted by the versatile Russian short story writer ,Anton Chekhov  unfolds the miserable life of a nine year old  boy .The child was thrown to wilderness to perish in  the dark corners of his Master's  room. He was physically and mentally tortured by his cruel master Alyakhin.Vanka, the  parentless child was brought up by his grandpa, his only relative in this entire world. His Grandpa, Konstantin Makarich, was a sixty five year old night guard at the estate of the gentleman called Zhivarev. As he was getting older, he finds it hard to take care of Vanka and suspects that there wouldn't be more time left to him. So he decided to send him to learn shoe making  under Alyakhin. A real hell opens up before the child as he enters the Alyakhins. The poor boy Vanka was subjected to all kinds of humiliation and harassment there. His master would force him to do all the works besides shoe making and would punish him mercilessly  for no fault of his own .He would  sometimes beat him with the stirrup-straps or the lasts and he would drag him by his hair. At night he had to rock their baby to sleep and would incur their wrath if it wails. He was not given a bed to sleep. Instead  he had to sleep in the passage. Most of the days, he wakes up sleep deprived. Moreover he wasn't provided enough food. A frugal meal of gruel would be the only left over he would get to fill his stomach. The child was at the brink of collapse. He really wished to fly away from the hell as early as possible .The senior apprentices there also didn't step back in harming the innocent child. They compelled him to visit the nearby tavern and bring vodka from there. They wanted him to steal the master's cucumbers. The poor soul would deny and would therefore be more likely to invite more troubles.  Alyakhin's wife also tortured the boy to every bits. She smeared the fish on him for cutting it on the tail end.In short, the child felt completely abandoned and lonely. Tears would roll down from his cheeks while thinking about the cruelties he was subjected to. He had great faith in his grandpa. Therefore ,he writes a letter to his grandpa at a Christmas night when the whole family of Alyakhins left for the mass.  The child was shiver as he wrote an account of his woeful tale to his grandpa. He was too scared of his master and wouldn't want to be caught writing in his absence .The child vests his hopes on his old grandpa to save him from Alyakhin and his ilk. But amidst his miseries, the child remembers the good old days he had with his grandpa. They were heavenly. Christmas time was the best. He compares his life with granyand life at Moscow. He couldn't find any interesting there. Instead innocence chained and freedom denied. His earlier life was too simple and more satisfying. He fondly thinks about everyone who touched his life in one way or the other. Finally he ends up his letter with a promise. Once he is rescued from there, he would grind the snuffpowder for his grandpa and would take care of his grandpa and even would pray for him after he has long gone from this world. He says he would be ready to embrace any thing. The child sobs at the end hoping his grandpa to come over there and take him from Alyakhin's custody. The story discussws the issue of child labour that was rampant there. Orphans and destitutes like Vanka were more prone to such inhuman practice. The authorities conveniently shut their eyes to the reality. Vanka and his heart rending story remains  as a chocked sob in every reader. All his share of child hood joys being nipped in the bud, we feel extremely sorry for his vengeful fate. We long for a justice too soon to him before he withers up. The writer has used a compelling language to reach out the effects and mood and tone of the story. The milieu is best portrayed. A  pen so mightier raised to question the complacent people sitting in their glass houses was so evident. Vanka, his grandpa, Miss Olga, the two dogs eel and Kashtanga, the cruel Alyakhins  etc are the characters which haunt us even after the story is done. 

Sunday, June 10, 2018

CHARECTER SKETCHES.. continues

 Was Konstantin Makarich right in sending Vanka to Moscow? What impression  do you  form after reading Vanka about him?

Konstantin  Makarich, is undoubtedly, one of the prime characters from the story 'Vanka '  which tells the unimaginable miseries of Vanka, an orphaned boy of nine. Konstantin Makarich, the only relative of Vanka, brought up the child as his mother Pelageya died at a very young age. This old man in his late sixties is an interesting character. He looks short physically but is way smart and agile. He always plants a smile on his face. His eyes are bleary although with drinks. He has a lot many worries and concerns that plague him every single day and night when he thinks about the little boy and his future. He knows that he wouldn't pull any longer. He had been toying with the idea of sending  him to learn something which could prove useful later in his life. But he and conscience might have been on a tug of war. Finally, as he deems himself more experienced at the roller coaster of life, he drew courage to send Vanka to Moscow to learn shoe making as an apprentice under the shoemaker Alyakhin. He never ever imagined that he is inviting unending misery for nine year old Vanka. He was a responsible night guard at the estate of the gentleman called Zhivarev. He was punctual and loyal and his sense of duty is worth to be appreciated. During night, he would roam round the estate with two of his loyal dogs eel and kashtanga, sounding his rattle. And during day time, he would either sit with the kitchen maids and crack jokes or would sleep. He uses snuffpowder and the most beautiful part of it is generously offering it to the maids and even to his dogs. He stays around and proves helpful to the gentry especially at Christmas time . He would bring the cut branches of  fir trees to  be decorated.He loved his child too much. He meant the world to him. He never wanted his sudden departure from this world to wreck havoc in the tender mind. Neither  was he comfortable in letting the child to live at the mercy of others. He also not wanted him to lead the life of an orphan,once he bids farewell from this world. Schools,in those days for the under privileged like Vanka did not actually work. They could neither offer safety nor a well earned trade. So, the old man thought to make Vanka self sufficient  ,first. He never meant any harm by keeping him away from school. In short, we couldn't blame Konstantin Makarich in not letting the child to learn in a school .The tough lessons of life that he has learnt, he possibly thinks that were not essentially from a school. For him life mattered more, and Vanka was on top of his priorities. He couldn't take chances to operate.An affectionate and caring old grandpa with a lot of compassion brimming  out. This is what Konstantin Makarich simply was. 

Saturday, June 09, 2018

VANKA-CHARECTER SKETCH

Vanka-the hapless child eats up our conscience with tears rolling down his cheeks. An image so compelling  that would render us sleepless nights. Based on the story Vanka ,draft his character sketch.

Vanka, the nine year old orphaned child was the protagonist of the story titled as "Vanka "  scripted by the celebrated Russian short story writer Anton Chekhov. He was brought up by his grandpa ,Konstantin Makarich, an old man at his late sixties, the only relation left to him in this entire world. Vanka loved his grandpa too much and his grandpa too reciprocated the same. He was as happy as a lark when he was with grandpa .As Konstantin Makarich was getting older, he decided to send him to a safer hand, a safer place. It was getting hard for the Oldman to take care of little Vanka any longer. Therefore, Vanka was send to Moscow to learn shoe making as an apprentice under Alyakhin, the shoe maker. Little did Vanka and his old grandpa know about the trouble  they were inviting unwittingly.Vanka,the little boy and his childhood joys were thrown to wilderness at the hands of the cruel master. All the bliss and joys a child could hope for was crushed under his boots.Vanka had a hellish existence at the Alyakhins. He had to perform strenuous works and was beaten up all the while for no fault of his own
At times the master would beat him with anything that he gets in his hands.Once he had beaten  him with a last and dragged him by his hair. At night, Vanka had to rock their baby to sleep. He wasn't given bed to sleep in. He slept in the passage.Or he hadn't any sleep at all. Every day, he wakes up sleep deprived. In addition to all these, he wasn't provided enough food. A frugal gruel adorned his menu. All the other senior apprentices also made his life too miserable. They would send him to the tavern and force  him to get vodka from there and compel him to steal the Master's cucumbers. Vanka  was reared truthful and honest by his mother who died  at an early age.Hence ,he would protest and thereby incur more of their  tortures and punishments. He was insulted and harassed mentally as well as physically. Alyakhin's wife too wasn't far behind  in assaulting the child. She showers her wrath on him by smearing fish on him for unknowingly cutting the fish at the tail end. In short, life at Moscow for Vanka was below the dignity of a dog. But even amidst his woeful tales struggles ,he remembers fondly the happy days he spend with his grandpa. He has huge faith in him and he believes strongly that he would stand by him all the time. This hope in him made him write a letter to his grandpa pleading him to save him from the monster and his ilk. Vanka, was a God fearing, sincere, caring and thoughtful child. He assures ,in his letter to grandpa, that he would do anything for him and even would pray for his soul once he has boffensive farewell to this world. Vanka, shows infinite courage to withstand the hardships. Since he is a nine year  old child, he is too young to be send away. But obediently, he keeps the word of his grandpa. He is too quick  a learner and a good human being at heart. He forwards his regards to his acquaintances and close connections.He fell as victim of childlabour and repressents tens of thousands of such children under captivity. Children ,mostly poor and destitute were being exploited. It was sight that was so familiar  in Russia, at those times when child labour was too rampant a practice. The innocent image of Vanka leaves an indelible mark upon the conscience of the entire humanity.

Std.8 English - Discourses on THE MYSTERIOUS PICTURE

Mrs. Jisha K. has prepared for us a collection of discourses for the chapter The Mysterious Picture. Let us encourage her through our comments and suggestions.


 Jisha K.
HST English
Government Boys Higher Secondary, Tirur.

Tuesday, May 29, 2018

WELCOME BACK TO SCHOOL

Two whole months of fun and merry making with the cavemen instinct would soon melt away with the clarion calls trumpeting out to beckon you from those favorite late wake ups, those heavenly time you spend where you are not tied up to a specific routine, your limitless freedom to wander everywhere feeling as light as a feather.

The most preferable summer vacation, to chill out with friends and relatives is getting ready to bid farewell. And the most difficult part is getting back to the normalcy where you have to obey the dictates of time, and getting adjusted with the school routine. That means rescheduling brain and a lot of activities and an aversion to books is quite natural.


Some of you are tensed, some others excited to see their friends back and yet some others are a tad bit nervous which is healthier at the reopening. I could even feel some of your puzzled queries especially if you are a first timer.  Anxieties would hang around you for a short while.

But at the end of the day, it is you who matters most to the teachers, parents, and the society at large. Our schools have fast migrated on to the status of Hi-tech which means a great up gradation in terms of physical environment and learning facilities. The Government has earmarked a huge amount to save the General Education System. Therefore you would be entering into new world where you have opportunities aplenty to develop beyond yourselves. I would say ‘seize the day’. You would be assured highly efficient teaching and a learner friendly school campus. But at the same time, you should keep in mind that most of these efforts could go in vain if you haven’t taken things seriously.

We would learn together no matter where you come from, or which religion you profess or whether you are good in everything or whether you fail in certain things. It’s like a family where each of us would support at difficult times and cooperate. We would make this world a better place to live.

All of you are blessed with qualities that you might have failed to identify. And it’s here that we start the process to find out what you are good at. There lies the real importance of real education. Finding out your true self. And I would insist each of my dear learners to stay focused and to become real contributors to the society in which we take sustenance from. If you look around, you could see tens and thousands of professionals. But we feel something is lacking in. Yes. You guessed it right. A tint of humanity, love, care ,affection and a little thoughtfulness. You might have heard your elders ‘words often accompanied with a sigh that, ‘Life is a tough journey, and people turn selfish and it is quite
hard to go ahead etc. It’s high time that we should make our presence felt. By the time you become the leaders of the world, let the people refrain “Life is too beautiful a journey“. Hope you have comprehended what I meant. In you, there is a huge responsibility vested upon.

Be a learner, a self motivated student and set your own priorities. No motivation or inspirational stuff would ever going to make you goal oriented until you are willing to incorporate them into your life. And your life is extremely different from that of others. Your problems may differ. In the school, your responsibility may get reduced to doing assignments, home works, obeying teachers and elders, helping the challenged and most importantly helping to create a better learning atmosphere. As you grow older, your responsibilities would flare up without you ever noticing it. Anyways, love your school, teachers and co learners.

School is a school after all and it’s a replica of the society we live in. For the smooth functioning of it, you would have to obey some rules which would help you in the long run. A neat and clean uniform,neatly trimmed hair, punctual attendance, disciplined classrooms and clutterfree corridors, well maintained books, and humble language, some gestures of respect are what you really get groomed for in the your school.

Every small things you do matters. Therefore make it a habit to do at least a single act that could make others happy. It is no huge deal. I am sure you could. It is heavenly to watch some one sitting next to you being lightened up with a beautiful smile just because of you. Because mere books could make no wonders until it is cupped up in your tender hands. Nobody writes your destiny. It is framed and forged only by you. An eventful year is ahead waiting for you. I extend my wholehearted support for all those stumbles you may come across and I extend my heartfelt wishes for all the challenges and adventures
you may embark upon.

Happy School Days.

Jisha K.

Sunday, April 22, 2018

Preparing ourselves for the Hi Tech classes

Dear all,

Most of you who visit English Blog must also be regular visitors of Maths Blog. And those who teach ICT must be familiar with the name Vipin Mahatma. He is from Kollam. He is not a teacher in the regular service but has been helping and guiding thousand of teachers to teach ICT in the High school classes.

His tutorials on the You Tube and through his DVDs are familiar to most of us.

This year some schools have come up with a novel idea.

Apart from the training given by the state government for handling ICT classes they have voluntarily decided to invite Vipin to their school to train them for a day or two on ICT. The positive attitude of those teachers and the school authorities ought be appreciated. It shows the dedication of the teachers to improve themselves and equip themselves for the Hi Tech classrooms.

Kudos to those teachers...

NB : If you have any such plan you may contact him via. the following numbers
9745817710
8848230674

Tuesday, March 27, 2018

SSLC English 2018 - 111 Questions & Answers on Using Language Elementsby Mahmud K.

Preparing for SSLC 2018 English Examination
111 Questions & Answers on Using Language Elements
Here is a questionnaire comprised of 111 questions on various elements of the English language, prepared for the SSLC students in order to provide them with extra practice before their English examination.  Students can attempt answering on their own and evaluate their answers with the answer key provide herewith.
Download
---------------------------------------------
Mahmud K
IAEHSS, Kottakkal, Vatakara

Thursday, March 08, 2018

SSLC English 2018 - A Brush Up Course by Mahmud K.

Preparing for SSLC 2018 English Examination
A brush-up Course
           This is a humble effort to equip the SSLC students with the required resources to  face the English examination effectively and help them score the maximum. Students are guided to answering rightly various questions and handling effectively different tasks such as analytical questions, various discourses, language elements etc. As a last moment brush-up course, it is highly expected, going through these notes will definitely be beneficial to the students. സാധാരണ SSLC പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള വിവിധങ്ങളായ Analytical questions based on textbook and unfamiliar passage, various discourses, Language elements തുടങ്ങിയവ വിദ്യാർഥികളെ ലളിതമായി പരിചയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അവസാന വട്ട ഒരുക്കം എന്ന നിലയിൽ, guideline ലൂടെ മനസ്സിരുത്തിയുള്ള ഒരു കടന്നു പോക്ക്  തീർച്ചയായും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു!
·        Easy EnglishStudy Notes


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Mahmud K
IAEHSS, Kottakkal, Vatakara.

Friday, March 02, 2018

'പാഠമുദ്ര' March 1, 2018

      
ചന്ദ്രിക പത്രത്തിനൊപ്പം 'പാഠമുദ്ര' എന്ന പേരിൽ SSLC ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കായി ഒരു സപ്ലിമെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. നമ്മുടെ ബ്ലോഗിലെ സ്ഥിരമായി പഠനവിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ള മെഹമൂദ് സാറിന്റേതാണ് അതിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പാഠഭാഗങ്ങൾ. അദ്ദേഹത്തിന് അകമഴിഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ...

    തികച്ചും ഉപകാരപ്രദമായ ആ സപ്ലിമെന്റ് ചന്ദ്രിക പത്രത്തോടുള്ള പരിപൂർണ്ണ കടപ്പാടോടെയും അഭിനന്ദനങ്ങളോടെയും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു..

Wednesday, February 28, 2018

Std.9 English U(I)-Ch.(1) – The Race - A Short Film

Sir,
    Happy to share a short film on 'The Race' a short story by Nisha Punjabi. The actors are all students. It is for sure a valuable resource.


Thanking you

SUDHI M. RAJAN
********************************************************************************
Dear all behind this endeavour,

This short film is really a good one. You people have succeeded in imparting the message of the story 'The Race' through this movie. Heartfelt congratulations...

********************************************************************************

Saturday, February 24, 2018

Dear Teachers...

           One more eventful academic year  is going to reach it's fag end. This was a year where our English blog was flooded with a wide variety of study notes, help materials, video lessons and a lot other accesses that was really instrumental in easing out the teaching learning process.
 
            At the end of the day, this was what we expected from our blog. To get into its real form leaving all the seemingly lethargic lags. Far from being a site for collecting materials, it has actually woven up an unseen bond of oneness from among the teaching fraternity spread all over Kerala. Your dedication and hardwork has really paid off. We could therefore proudly hold our head high for the service we discharged. From me, it's a huge amount of respect and positive wishes for the upcoming year. Wish you all the best. Let's hope that the learners would face a learner friendly exam and let them come  back in flying colours.
 
JIsha K.

Sunday, February 11, 2018

Phrasal Verbs - Collection by Akhil Suma Shivarajan

SSLC English - Worksheets on various grammatical terms for SSLC by Mahmud K.

Dear Sir,

Here are some worksheets with answer keys for the SSLC students on various grammatical terms such as:
1.      Active and Passive Voice.
2.      As soon as/No sooner … than/hardly…when/scarcely…when.
3.      Conditional Sentences.
4.      Direct and Indirect/Reported Speech.
5.      Enough (Usage)
6.      Had better.
7.      Tag questions.
8.      The more…the more.
9.      Would rather.
10.  Question Formation.

Thanks and regards,
Mahmud K.
IAEHSS, Kottakkal, Vatakara.

Std.10 English-U(IV)-Ch(2) - The Book That Saved the Earth - Revision by Jisha K.

Std.10 English-U(IV)-Ch(1) - The Scholarship Jacket - Revision by Jisha K.

Saturday, February 10, 2018

Std.10 English-U(V) - A Worksheet for Practicing Reported Speech by Libin K. Kurian

Here is a worksheet which consists of certain questions on reported speech based on Unit 5, Class 10. Hope it will be useful for the students in their preparation for SSLC exam 2018. 

Thanks and regards,

Libin K. Kurian
 

Sunday, February 04, 2018

SSLC English-U(III)-Ch(1) - The Best Investment I Ever Made - Revision by Jisha K.